1. تحلیل نماد انسان در آثار منتخب علی اکبر صادقی بر پایۀ روانشناسی تحلیلی یونگ

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 101-122

بهاره خردمند؛ مریم خردمند


2. انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-92

بهاره خردمند؛ مریم خردمند