1. حکمت آب و آینه در معماری اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-162

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه


2. بازنمایی اشراقی هالۀ قدسی در نگارگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-146

علی محمدپور