1. طنزهای قومیتی و جنسیتی در ترازوی اخلاق دینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-120

مهدی فدائی