1. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8


2. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-8


3. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-8


4. نقش صدا وسیما در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی: مطالعه موردی استان قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-30

حسین پورسطانی زرندی؛ حسین کردلو؛ روح الله تاری وردی


5. راه‌کارهای نظری و عملی برای سلوک معنوی هنرمند در منشور فتوت‌نامه‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-36

احمد رضا ابراهیمی؛ سید رضی موسوی گیلانی


6. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانۀ اخلاق در نظریۀ ادراکات اعتباری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28

علیرضا آرام


7. بررسی نگرش، مشخصه‌های کلی و راهکارهای اخلاق اسلامی در فضای مجازی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-55

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


8. مقایسۀ تعریف زیبایی از منظر فارابی و آکویناس؛ با تاکید بر مفهوم کمال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-52

جواد امین خندقی


9. ریشه‌شناسی تأملات هنرشناختی فارابی با رجوع به آراء افلاطون، ارسطو و فلوطین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-66

مهدی بهرامی


10. هدایت‌گری رسانه و شناخت مخاطب؛ پهنه‌ای متکثر و چالش‌زا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-85

محبوبه علی‌محمدی


11. بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-86

مهدی امینی


12. انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-92

بهاره خردمند؛ مریم خردمند


13. نقد و بررسی رد پای اندیشه‌ی سیاسی توماس هابز در پویانمایی زوتوپیا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-115

گارینه کشیشیان سیرکی؛ جواد مویزچی


14. گونه‌شناسی و موقعیت‌های روایی در قصه‌های قرآن از منظر ژپ لینت‌ولت (قصۀ حضرت نوح، حضرت صالح، اصحاب فیل، اصحاب کهف از کتاب محمد محمدی اشتهاردی)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-118

مهدی جوزی؛ محمدعلی خبری


15. طنزهای قومیتی و جنسیتی در ترازوی اخلاق دینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-120

مهدی فدائی


16. تحلیل، تاریخ‌گذاری و معناشناسی سنگ قبور نوع گهواره‌ای بوکان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-141

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده


17. نسبت هنر دینی و بازی رایانه‌ای؛ چیستی و چگونگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-142

علی رازی زاده


18. بازنمایی اشراقی هالۀ قدسی در نگارگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-146

علی محمدپور


19. رسانه و چشم انداز آینده روابط عمومی؛ ظهور روابط عمومی نسل سوم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-166

سید محمد موسوی


20. حکمت آب و آینه در معماری اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-162

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه


21. بررسی مضامین معمارانه در رسالۀ عرفانی مرصاد العباد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-169

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


22. چکیده انگلیسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-174


23. چکیده انگلیسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-176


24. صفحات پایانی و چکیده انگلیسی مقالات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-184


25. صفحه‌های آغازین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-10