تعداد مقالات: 16
1. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8


2. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-8


3. راه‌کارهای نظری و عملی برای سلوک معنوی هنرمند در منشور فتوت‌نامه‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-36

احمد رضا ابراهیمی؛ سید رضی موسوی گیلانی


4. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانۀ اخلاق در نظریۀ ادراکات اعتباری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28

علیرضا آرام


7. انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-92

بهاره خردمند؛ مریم خردمند


8. بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-86

مهدی امینی


9. طنزهای قومیتی و جنسیتی در ترازوی اخلاق دینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-120

مهدی فدائی


11. بازنمایی اشراقی هالۀ قدسی در نگارگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-146

علی محمدپور


12. نسبت هنر دینی و بازی رایانه‌ای؛ چیستی و چگونگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-142

علی رازی زاده


13. بررسی مضامین معمارانه در رسالۀ عرفانی مرصاد العباد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-169

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


14. حکمت آب و آینه در معماری اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-162

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه


15. صفحات پایانی و چکیده انگلیسی مقالات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-184


16. چکیده انگلیسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-176


شماره‌های پیشین نشریه