دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سلوک عرفانی در اثر هنری؛ تحلیل انتقادی آراء شایگان در فانوس جادویی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

علیرضا آرام


2. فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

فرنام مرادی نژاد؛ مرضیه پیراوی ونک؛ احمد الستی


شماره‌های پیشین نشریه