دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. برساختگرایی واقعیت و مستندنمایی رسانه سینما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

پیام زین العابدینی


2. بازنگری الگوی سه‌وجهی مناظره‌های انتخاباتی – رسانه‌ای از نگاه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محبوبه علی‌محمدی