مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در دوران پاندمی کرونا با تکیه بر نظریۀ تکنوپولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.52547/ami.1085

محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی


2. ادبیات دورۀ مشروطه و نظرگاه انتقادی به معضل «اعتیاد به مواد افیونی» بررسی موردی: کتاب «صحبت سنگ و سبو»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.52547/ami.2022.1201.1107

نرگس اسکویی


3. بررسی مؤلفه‌های بصری نشان آیات تذهیب‌های قرآنی عصر تیموری محفوظ در موزۀ آستانۀ مقدسۀ قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.52547/ami.2022.1298.1121

فاطمه غفوری‌فر؛ مهدی محمدزاده؛ رحیم چرخی


4. بررسی مفهوم سبک در عکاسی با تأکید بر جنبش پیکتوریالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

10.52547/ami.2022.1289.1120

مرتضی صدیقی‌فرد؛ مهدی مقیم‌نژاد


5. شمایل‌شناسی نقوشِ تزئینیِ کشکولِ فولادیِ موزهِ متروپولیتن نیویورک (به شماره 2018.665.1 )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.52547/ami.2022.1203.1108

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی زاده