چکیده‌های انگلیسی و صفحه‌های پایانی

شناسنامه علمی شماره

عنوان مقاله [English]

English Abstracts and Final Pages

دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 4
پاییز و زمستان 1399
صفحه 179-194
  • تاریخ دریافت: 15 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1399