نویسنده = حسینی (ژرفا)، سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مضامین معمارانه در رسالۀ عرفانی مرصاد العباد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-169

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


شماره‌های پیشین نشریه