دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-184 
7. بررسی مضامین معمارانه در رسالۀ عرفانی مرصاد العباد

صفحه 147-169

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


شماره‌های پیشین نشریه