1. صفحات آغازین

صفحه 1-8


مقاله پژوهشی

2. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانۀ اخلاق در نظریۀ ادراکات اعتباری

صفحه 11-28

علیرضا آرام


3. مقایسۀ تعریف زیبایی از منظر فارابی و آکویناس؛ با تاکید بر مفهوم کمال

صفحه 29-52

جواد امین خندقی


4. بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری

صفحه 53-86

مهدی امینی


5. گونه‌شناسی و موقعیت‌های روایی در قصه‌های قرآن از منظر ژپ لینت‌ولت (قصۀ حضرت نوح، حضرت صالح، اصحاب فیل، اصحاب کهف از کتاب محمد محمدی اشتهاردی)

صفحه 87-118

مهدی جوزی؛ محمدعلی خبری


6. نسبت هنر دینی و بازی رایانه‌ای؛ چیستی و چگونگی

صفحه 119-142

علی رازی زاده


7. حکمت آب و آینه در معماری اسلامی

صفحه 143-162

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه


8. چکیده انگلیسی

صفحه 163-176