دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-176 
7. حکمت آب و آینه در معماری اسلامی

صفحه 143-162

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه