شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-8


مقاله پژوهشی

2. راه‌کارهای نظری و عملی برای سلوک معنوی هنرمند در منشور فتوت‌نامه‌ها

صفحه 11-36

احمد رضا ابراهیمی؛ سید رضی موسوی گیلانی


3. ریشه‌شناسی تأملات هنرشناختی فارابی با رجوع به آراء افلاطون، ارسطو و فلوطین

صفحه 37-66

مهدی بهرامی


4. انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم

صفحه 67-92

بهاره خردمند؛ مریم خردمند


5. طنزهای قومیتی و جنسیتی در ترازوی اخلاق دینی

صفحه 93-120

مهدی فدائی


6. بازنمایی اشراقی هالۀ قدسی در نگارگری

صفحه 121-146

علی محمدپور


7. بررسی مضامین معمارانه در رسالۀ عرفانی مرصاد العباد

صفحه 147-169

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


شناسنامه علمی شماره

8. صفحات پایانی و چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 171-184