دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-194 
6. نقد چند رویکرد آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزش‌شناختی دلوز

صفحه 113-138

بهرام مرادی؛ علیرضا محمودنیا؛ سوسن کشاورز؛ سعید ضرغامی