شناسنامه علمی شماره

1. صفحه‌های آغازین

صفحه 1-10


مقاله پژوهشی

2. سلوک عرفانی در اثر هنری؛ تحلیل انتقادی آراء شایگان در فانوس جادویی زمان

صفحه 11-27

علیرضا آرام


3. جایگاه هنر در الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 29-56

محمد خراسانی زاده


4. تصویر اجتماعی زن ایرانی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 57-84

محسن طبسی


5. بررسی نقش فضای مجازی در سرمایۀ فرهنگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان پیام نور مرکز اصفهان)

صفحه 85-111

محسن کوهی؛ مرتضی واحدیان


6. نقد چند رویکرد آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزش‌شناختی دلوز

صفحه 113-138

بهرام مرادی؛ علیرضا محمودنیا؛ سوسن کشاورز؛ سعید ضرغامی


7. فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون

صفحه 139-178

فرنام مرادی نژاد؛ مرضیه پیراوی ونک؛ احمد الستی


شناسنامه علمی شماره

8. چکیده‌های انگلیسی و صفحه‌های پایانی

صفحه 179-194