درباره نشریه

ورود به عرصۀ هنر و رسانه، بدون رویکرد پژوهشی و دقت نظری اگر ناممکن نباشد، بی­ حاصل است. یکی از زمینه ­های تحقق این عرصه، تهیه و تدوین فصلنامه­ های علمی ـ پژوهشی در راستای اندیشه­ وزی است. در فضای علمی ـ حوزوی/دانشگاهی کشور تنها 20 مورد با موضوع هنر و 7 مورد با موضوع رسانه در قالب درجۀ ترویجی یا پژوهشی منتشر می ­شود. در این بستر، هیئت اندیشه ­ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ خراسان، یک دوفصلنامۀ علمی با رویکرد پژوهشی در زمینۀ مطالعات نظری هنر و رسانه با عنوان «مطالعات هنر و رسانه» ایجاد نموده است. دوفصلنامۀ «مطالعات هنر و رسانه» در فرآیند داوری و پذیرش مقالات، استانداردهای لازم را رعایت کرده و در پی اخذ مجوز علمی ـ پژوهشی است.