راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

1. مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده در زمینه هنر و رسانه باشد و قبلاً در جایی چاپ یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

2. مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

عنوان، چکیده فارسی، کلیدواژه‌ها، پیشینه تحقیق، درآمد (مدخل، مقدمه)، بدنه اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع، و عنوان، کلیدواژه‌ها (3 تا 5 عدد) و چکیده به انگلیسی.

3. در فایلی جداگانه مشخصات نویسنده/ نویسندگان شامل: نام، نام خانوادگی، درجه علمی یا مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه نوشته و با عنوان «مشخصات نویسندگان» ارسال شود.

4. چنانچه نویسنده مقاله بیش از یک نفر باشد، نویسنده مسئول مشخص شود. بعد از دریافت مقاله هیچ­گونه درخواستی مبنی بر افزودن نویسندگان یا تغییر نویسنده مسئول پذیرفته نخواهد شد. تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده مسئول است.

5. مسئولیت صحت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.

6. حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای دوفصلنامه محفوظ است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.

7. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در دوفصلنامه پس از داوری با هیئت تحریریه دوفصلنامه است.

8. «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای آیین خط فارسی و معیار وصل و فصل کلمات قرار گیرد.

9. حجم مقاله حداکثر 8000 واژه باشد.

10. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 واژه باشد.

11. ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بلافاصله بعد از نقل قول یا اشاره‏ بدان، در داخل دو کمان و با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار اثر، جلد و شماره صفحه صورت گیرد.

مانند: (احمدی، 1382: 1/124) (Gaut, 2005: 1/345) (آل عمران: 23)

اگر در یک سال از یک نویسنده دو یا چند اثر به چاپ رسیده و مورد استناد قرار گرفته باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب و... یا b و a و... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

12. در صورت تکرار منبع یا نویسنده، از «همان» و «همو» یا "Ibid" و "Idem"  استفاده شود.

13. در فهرست پایانی، منابع به صورت زیر معرفی شوند:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان، (سال انتشار)، عنوان کتاب با حروف مورب یا ایتالیک، نام مصحح یا مترجم، شماره چاپ، محل نشر: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان، (سال انتشار)، عنوان مقاله داخل گیومه، نام مجله/ مجموعه با حروف مورب، شماره مجله و مجموعه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ دسترسی، «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریه الکترونیکی همراه با مشخصات نشریه) به صورت مورب یا ایتالیک، صفحه/پاراگراف، نشانی اینترنتی.

13. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در بخش پی­نوشت­ها آورده شود.

14. تمام پی‌نوشت‌ها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شماره مسلسل آورده شود.

15. از اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به نام نویسنده/ نویسندگان مقاله در متن، پانوشت، پی‌نوشت یا اسم فایل مقاله خودداری شود.

16. ترتیب مقالات در مجله بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.

17. پس از چاپ مقاله‌، یک نسخه از مجلّه به نویسنده(ها) اهدا خواهد شد.