راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

1. مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده در زمینه هنر و رسانه باشد و قبلاً در جایی چاپ یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

2. مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده (فارسی و انگلیسی)، کلیدواژه‌ها (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش، پیشینه تحقیق، بدنه اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع.

3. در فایلی جداگانه مشخصات نویسنده/ نویسندگان شامل: نام، نام خانوادگی، درجه علمی یا مقطع تحصیلی، گروه یا دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه نوشته و با عنوان «مشخصات نویسندگان» ارسال شود. مانند:

دانشیار گروه سینما، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

4. چنانچه نویسنده مقاله بیش از یک نفر باشد، نویسنده مسئول مشخص شود. حضور حداقل یک عضو هیئت علمی یا فارغ التحصیل دکتری در نویسندگان الزامی است. بعد از دریافت مقاله هیچ­گونه درخواستی مبنی بر افزودن نویسندگان یا تغییر نویسنده مسئول پذیرفته نخواهد شد. تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده مسئول است.

5. مسئولیت صحت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.

6. حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای دوفصلنامه محفوظ است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد. حداقل دو داور باید مقاله را تایید کنند.

7. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در دوفصلنامه پس از داوری با هیئت تحریریه دوفصلنامه است.

8. «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای آیین خط فارسی و معیار وصل و فصل کلمات قرار گیرد.

9. حجم مقاله حداقل 6000 و حداکثر 8000 واژه باشد.

10. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 واژه باشد.

11. ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بلافاصله بعد از نقل قول یا اشاره‏ بدان، در داخل دو کمان و با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار اثر، جلد و شماره صفحه صورت گیرد.

استناد روایی: احمدی (1382) / گات (2005)

استناد در پرانتز: (احمدی، 1382: 1/124) / (Gaut, 2005: 1/345)

آیات: (آل عمران: 23)

برای دو نویسنده روایی: احمدی و غلامی (1382) / گات و کرول (2005)

برای دو نویسنده در پرانتز: (احمدی و غلامی، 1382) / (احمدی و غلامی، 1382: 23) / (Gaut and Carroll, 2005) / (Gaut and Carroll, 2005: 341)

برای بیشتر از دو نویسنده روایی: احمدی و همکاران (1382) / گات و همکاران (2005)

برای بیشتر از دو نویسنده در پرانتز: (احمدی و همکاران، 1382) / (احمدی و همکاران، 1382: 23)  / (Gaut et al., 2005) / (Gaut et al., 2005: 341)

اگر در یک سال از یک نویسنده دو یا چند اثر به چاپ رسیده و مورد استناد قرار گرفته باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب و... یا a، b و... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

12. در صورت تکرار منبع یا نویسنده، از «همان» و «همو» یا «Ibid» و «Idem» استفاده شود.

13. در فهرست پایانی، منابع به صورت زیر معرفی شوند:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام مصحح یا مترجم. محل نشر: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه». نام مجله/ مجموعه مقالات (ایتالیک). سال(شماره). شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه (ایتالیک). مقطع تحصیلی. نام دانشگاه. نام و نام خانوادگی استاد راهنما.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام وب‌سایت / عنوان نشریه الکترونیکی (ایتالیک). نشانی اینترنتی، تاریخ دقیق دسترسی.

13. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در بخش پی‌­نوشت‌­ها آورده شود.

14. تمام پی‌نوشت‌ها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شماره مسلسل آورده شود.

15. از اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به نام نویسنده/ نویسندگان مقاله در متن، پانوشت، پی‌نوشت یا اسم فایل مقاله خودداری شود.

16. حداکثر میزان مشابهت‌یابی مقاله باید 10 درصد باشد.

17. ترتیب مقالات در مجله بر اساس تاریخ پذیرش است.

18. پس از چاپ مقاله‌، یک نسخه از نشریه به نویسنده(ها) اهدا خواهد شد.