اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول مدیر حوزه علمیه خراسان

www.hozehkh.com/
infohozehkh.com

سردبیر

دکتر جواد امین خندقی

فلسفه هنر استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

foaam.hozehkh.com/
j.aminferdowsmashhad.ac.ir
0000-0002-4846-829X

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه و عرفان استاد دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375050
n_hekmatsbu.ac.ir

دکتر حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hasan.bolkhari
hasan.bolkhariut.ac.ir

دکتر سعید انواری

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطایی

simap.atu.ac.ir/cv/6166447/
saeed.anvariatu.ac.ir

دکتر جواد امین خندقی

فلسفه هنر استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

foaam.hozehkh.com/
j.aminferdowsmashhad.ac.ir
0000-0002-4846-829X

حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی

رسانه و فقه مدیر گروه فلسفه هنر مجمع عالی حکمت اسلامی

mashhad.hekmateislami.com/?page_id=136
nahavandi47yahoo.com

امیر مهدی حکیمی

ادبیات و رسانه مدرس حوزه و دانشگاه

hakimihozehkh.com

علی محمدپور

حکمت هنر دبیر هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه

ali.mp1391gamil.com

کارشناس نشریه

ابراهیم محمدزاده مزینان

کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی

ebrahimmazinani99gmail.com