اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول مدیر حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

سردبیر

دکتر جواد امین خندقی

فلسفه هنر مدیر هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه

a.khandaqigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه و عرفان استاد دانشگاه شهید بهشتی

n_hekmatsbu.ac.ir

دکتر حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر استاد دانشگاه تهران

hasan.bolkhariut.ac.ir

دکتر سعید انواری

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطایی

saeed.anvariatu.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی

رسانه و فقه مدیر گروه فلسفه هنر مجمع عالی حکمت اسلامی

nahavandi47yahoo.com

امیر مهدی حکیمی

ادبیات و رسانه مدرس حوزه و دانشگاه

hakimihozehkh.com

علی محمدپور

حکمت هنر دبیر هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه

ali.mp1391gamil.com

دکتر جواد امین خندقی

فلسفه هنر مدیر هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه

a.khandaqigmail.com

کارشناس نشریه

ابراهیم محمدزاده مزینان

کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی

ebrahimmazinani99gmail.com