اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول مدیر حوزه علمیه خراسان

www.hozehkh.com/
infohozehkh.com

سردبیر

دکتر جواد امین خندقی

فلسفه هنر استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

foaam.hozehkh.com/
j.aminferdowsmashhad.ac.ir
0000-0002-4846-829X

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه و عرفان استاد دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375050
n_hekmatsbu.ac.ir

دکتر حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hasan.bolkhari
hasan.bolkhariut.ac.ir

دکتر سیدحسین شرف الدین

رسانه دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

sharafodiniki.ac.ir

دکتر سعید انواری

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطایی

simap.atu.ac.ir/cv/6166447/
saeed.anvariatu.ac.ir

دکتر کریم خان‌محمدی

مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

khanmohammadibou.ac.ir

حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com

دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر

رسانه استادیار دانشگاه صدا و سیما

mousavimehriribu.ac.ir

دکتر داود شادلو

هنر اسلامی استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsehonargmail.com
0000-0001-8675-8442

دکتر مهدی امینی

فلسفه هنر مدرس حوزه و دانشگاه

mahdi.amin63gmail.com

دکتر علی رازی‌زاده

مطالعات بازی رایانه‌ای دکترای حکمت هنرهای دینی

razizadehgmail.com

مدیر داخلی

ابراهیم محمدزاده مزینان

کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی

ebrahimmazinani99gmail.com

کارشناس نشریه

سعید جوان

فقه و اصول کارشناس هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه

saeed40173gmail.com